> Chỉ số đường huyết bình thường và an toàn là bao nhiêu? -