> Tôi chẳng còn lo biến chứng tiểu đường nhờ loại quả này! -